Forside

Projektet

Styregruppe

Hovedspor

Aktiviteter

Pilotprojekter
Værløse
Farum
Hillerød

Malmø
Simrishamn
Ängelholm

Partnere

Konsulenter

Rapporter

Formidling

Organisation

C4 Hillerød

C4 Hillerød har i tilknytning til projektets spor 2 ønsket at få kortlagt kulturen og de kreative erhverv i Ny Hillerød kommune. De kreative erhverv eller oplevelsesøkonomien udgør en væsentlig del af Hillerød kommunes erhvervsliv. Dette gælder ikke mindst når man tager vækstpotentialet i betragtning. Fokus er rettet specielt mod turismesektoren, som er et højt prioriteret indsatsområde for kommunen. Formålet er at få analyseret omfanget af og potentialet i turistdestinationen Ny Hillerød.

Etaper i kortlægningen:

1. Projekt kulturplan har i efteråret 2006 og vinteren 2007 udført en kvantitativ kortlægning af de kreative erhverv i Ny Hillerød kommune dels på baggrund af statistiske data fra Danmarks Statistik, dels på baggrund af besvarelse af projektets webspørgeskema. Opfordring til besvarelse af spørgeskemaet var forlods sendt ud til 1900 virksomheder.

2. Projekt kulturplan har tilsvarende i efteråret 2006 foretaget en databearbejdning og visualisering af kortlægningen baseret på data fra Danmarks Statistik.

3. Endvidere er der i foråret 2007 blevet foretaget databearbejdning og visualisering af den webspørgeskemabaserede kortlægning.

4. I efteråret 2006 engagerede projekt Kulturplan fem RUC-studerende til at lave en kortlægning af kommunens ressourcer og potentialer indenfor turismesektoren, hvilket i januar 2007 udmøntedes i rapporten ”MICETURISME – en undersøgelse med Hillerød som case”.

5. I vinteren 2007 er fire studerende fra RUC blevet engageret til at foretage en SWOT-analyse af de kreative erhverv i Hillerød baseret på resultaterne fra DS-kortlægningen, webspørgeskemaundersøgelsen og interviews med udvalgte kreative virksomheder i Hillerød kommune. Resultaterne fra analysen forventes færdigt i juni måned 2007.

6. Endelig er fem andre studerende fra RUC i øjeblikket i gang med at skrive opgave om udviklingen af et turismedestinationsselskab for Nordsjælland i samarbejde med Projekt Kulturplan og C4 Hilelrød. Resultaterne fra dette arbejde forventes færdigt i juni måned 2007.
Kulturkortlægnings-
processen
1. Screening af eksisterende materiale og rapporter
2. Kortlægning af de kulturelle ressourcer/ kultur- og oplevelses-økonomien
3. Databearbejdning og visualisering af kortlægning
4. SWOT-analyse baseret på databearbejdning og visualisering af kortlægningen

Projektaktiviteter
1/9 2006 – 1/10 2006: Kortlægning baseret på data fra Danmarks Statistik
1/10 2006 - 1/11 2006: Visualisering af kortlægning baseret på data fra Danmarks Statistik
1/9 2006 – 15/2 2007: Kortlægning via webspørgeskema
15/2 2007 – 1/4 2007: Visualisering af data fra webspørgeskema
1/9 2006 – 15/1 2007: RUC-studerende skriver rapport om MICE-turisme i Hillerød
1/2 2007 – 15/6 2007: RUC-studerende udfører SWOT-analyse af de kreative erhverv i Hillerød
1/2 2007 – 15/6 2007: RUC-studerende skriver opgave om udviklingen af et nyt turismedestinationsselskab

Se iøvrigt aktivitetskalender