Forside

Projektet

Styregruppe

Hovedspor

Aktiviteter

Pilotprojekter

Partnere

Konsulenter

Rapporter

Formidling

Organisation

Organisation

For at gøre projektets indsats så effektiv som muligt, vil der som udgangspunkt blive arbejdet med tre parallelle temaforløb: kulturel mangfoldighed, turisme og innovativ forretningsudvikling. Hvert af disse opgaveforløb vil have en koordinator, der både skal sikre projektaktiviteterne inden for sit opgavefelt og at der er en sammenhæng og udveksling med projektet som helhed.
Koncept-udviklingen lægges således som en sammenhængende opgave på tværs af de tre temaforløb, og det vil være en del af arbejdet her at sikre en samlet metode- og curriculumudvikling i forhold til en øget kompetence inden for kultur planlægning. Derfor vil det også være projektlederen, der forestår koordineringen her. Sammen med de tre temaforløbs-koordinatorer udgør projektlederen projektets eksekutivgruppe. Projektlederen forestår ledelsen af denne gruppes arbejde.
Eksekutivgruppen skal varetage inddragelse og kontakten til de eksterne konsulenter, således at der opnås den mest effektive og virkningsfulde brug af disse ressourcer i projektet.
Eksekutivgruppen skal tillige sikre informationen, oplæg og rapportering til projektets styregruppe, der består af 1 repræsentant fra hver af projektets partnere. Styregruppen skal overse projektets samlede udvikling, herunder beslutte de strategiske linjer og sikre kommunikation/information med partnerne.
Projektlederen deltager i styregruppen.
Desuden etableres en referencegruppe med medlemmer, der ikke nødvendigvis er direkte tilknyttet til partnere eller projektets implementering, men som er ressourcepersoner i forhold til de opgaver, projektet skal løse. Referencegruppen kan både bistå styregruppen i afklaring af konkrete spørgsmål, men hovedopgaven vil være at bidrage med viden og kompetencer på tværs af de sædvanlige fagopdelinger (i overensstemmelse med kulturplanlægnings-begrebet). Medlemmer af referencegruppen kan deltage i kortere eller længere forløb alt efter behovet, men det skal i denne forbindelse også medtages, at der med referencegruppen også tænkes opbygget nye netværk, der kan have stor betydning for den videre udvikling af samarbejdet efter projektets ophør.

Projektets organisation
Organisationsdiagram Organisationsdiagram