UDDANNELSE I KULTURPLANLÆGNINGKaren Ballegaard fulgte temakurset i efteråret 2006 og skriver sammen med fire kollegaer projekt om kulturen i Herlev.

Hun siger:

”Kulturplanlægning og kultur- og oplevelsesøkonomiens betydning i lokal og regional udvikling har i det sidste år fyldt meget i mit arbejde. Både Herlev Kommuneplan og det vedtagne værdigrundlag for kultur- og fritidsområdet i Herlev Kommune lægger vægt på at styrke samarbejdsrelationerne mellem det lokale erhvervs- og kulturliv samt at udnytte potentialerne i oplevelsesøkonomien.

Men hvordan mobiliseres ressourcerne? Jeg startede i 2004 med at gennemføre en kortlægning af ressourcerne indenfor kultur-erhverv-viden i Herlev kommune og ønsker med uddannelsen i Kulturplanlægning et teoretisk grundlag at komme videre på.

Som sekretariatsleder for Netværket Kreative Byer i Hovedstadsområdet vil jeg også kunne bruge uddannelsen. Netværket har til formål at øge medarbejdernes kompetencer inden for kultur- og oplevelsesøkonomien igennem læringsmoduler og temagruppearbejde på tværs af sektorer og derigennem at medvirke til at placere kultur- og oplevelsesøkonomien mere centralt i den kommunale planlægning".

Kulturkoordinator Karen Ballegaard, Herlev kommune
Kulturplanlægning og oplevelser spiller en stadig mere central rolle i samfundsudviklingen. Der tales om en transformation til et samfund, hvor kreative erhverv, kultur og oplevelser spiller en hovedrolle. I økonomisk forstand sammenfattes denne transformation i den udbredte brug af begrebet ‘oplevelsesøkonomi’, som rummer en række udfordringer i forhold til vante forestillinger om kultur og om hvordan erhvervs- virksomheder innoverer og skaber, organiserer og lokaliserer sig, markedsfører sig og ledes.

Til efteråret 2007 udbydes en kombination af et temakursus og et projektarbejde inden for Kulturplanlægning på Roskilde Universitetscenter.

På temakurset vil vi debattere og undersøge brugen af kulturarv og turiststeder i oplevelsesøkonomien, forskellige befolkningsgruppers kulturelle udgangspunkter og muligheder for social inklusion, kulturmiljøer og kulturlandskaber, kreative byer og empowerment strategier samt brugen af kultur til at fremme de æstetiske værdier i byer og landskaber. Kulturmiljøer anskues i en bred kulturel og samfundsmæssig kontekst med en særlig interesse i den måde, hvorpå vi som samfund konstruerer vores fortid gennem eliminering og forglemmelse såvel som bevaring og erindring. Der sættes fokus på de spændingsforhold, der ofte opstår når ord som ægthed, mangfoldighed og kunst praktiseres, iscenesættes og markedsføres i en kommerciel sammenhæng.

På temakurset gives der en teoretisk indføring i de centrale begreber, der er i spil inden for kulturplanlægning, med vægtning af forskellige kulturbegreber, tværfaglige kulturelle praksisser og byudvikling.

Tematisk berøres en vifte af emner, der ligger i forlængelse heraf, og der vil blive præsenteret cases indenfor turisme, planlægning, kulturmiljø, kulturarv, kreative byer og engelsk kulturplanlægning i forbindelse med undervisernes gennemgang af blandt andet den forskelligartede anvendelser af kultur til:

  • strategisk planlægning
  • by- og regionaludvikling
  • at øge kvaliteten af kulturmiljøet i det offentlige rum
  • at fremme borgernes livskvalitet
Gennem kreative partnerskaber med det private erhvervsliv, frivillige foreninger og på tværs af kommunale sektorer muliggøres den strategiske brug af kultur i udviklingen af politikker, der strækker sig ud over områder, der traditionelt har været en del af den kulturelle sektor.

Gennem projektarbejdet får den studerende mulighed for at arbejde i dybden med en selvvalgt problemstilling inden for rammen af kulturplanlægning evt. med udgangspunkt i egen erhvervserfaring eller arbejdsmarkedstilknytning.

Kombinationen af temakurset i kulturplanlægning og projektarbejdet inden for rammen af kulturplanlægning giver gode muligheder for både at tilegne sig en bred viden om Kulturplanlægning og fordybe sig i en mere detaljeret problemstilling. Det er dog også muligt at følge de enkelte uddannelsesaktiviteter enkeltvis.

Temakurset og projektarbejdet i Kulturplanlægning giver samlet 15 ECTS-point (1/4 årsværk) og koster 9.500 kr. Hver for sig giver aktiviteterne 7½ ECTS-point og koster 4.750 kr.

På Roskilde Universitetscenter arbejdes der med at etablere en masteruddannelse i kulturplanlægning. Såfremt denne uddannelse bliver akkrediteret, vil der være gode muligheder for at få godskrevet merit for beståede uddannelseselementer inden for kulturplanlægning.

Temakurset og projektarbejdet i Kulturplanlægning er udviklet i et samarbejde mellem det øresundsregionale EU projekt: “Kulturel Identitet, Kulturkortlægning og Planlægning i Øresunds-regionen”, Lunds Universitet og Roskilde Universitetscenter. Alle kursusaktiviteter i efterårssemestret 2007 afholdes på Geografi på Roskilde Universitetscenter. Undervisningen er tilrettelagt i intensive blokke, således at også studerende med erhvervsarbejde eller studerende, som ikke bor i umiddelbar nærhed af universitetet - kan deltage.

Tilmeldingsfrist 15. maj 2007.

For yderligere information om uddannelsen og tilsendelse af ansøgningsskema kan du kontakte:

Uddannelseskoordinator
Hanne Louise Jensen
tlf.: +45 4674 3940
e-mail: [email protected]

Stine Gerdes
Webmaster
e-mail: [email protected]